За нас

Информационния портал "Играй Разумно!" е разработен с цел информиране на потребителите на хазартни игри и всички заинтересовани за рисковете от развитие на хазартна зависимост при неразумна игра. Целта на портала е да възпита култура на разумна игра, като даде възможност на потребителите да следят и контролират своето игрално поведение спрямо определени от тях самите параметри на игра. Порталът дава възможност също така и организаторите да упражняват допълнителен контрол върху игралното поведение на потребителите, ако те самите пожелаят и да оправомощят персонала в игралните обекти, които посещават да имат достъп и информация за техните лимити.

Информационният портал е разработен от Фондация "Отговорна игра" по проект финансиран от Държавна Комисия по Хазарт.

Фондация „Отговорна игра“ е организация за осъществяване на дейност в обществена полза, създадена в началото на 2015 година. Организацията наследи целите и дейностите, залегнали в инициативата „Отговорна игра“, която стартира още през 2008 година по инициатива и с активното участие на Българска търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ).

ЦЕЛИ:

     Информиране на обществеността за рисковете от развитие на хазартна зависимост при неразумна игра.

     Предпазване на младите хора и рискови групи потребители от развитие на хазартна зависимост.

     Възпитаване на отговорно отношение към играта у потребителите на хазартни услуги.

     Подпомагане на психолози и терапевти при лечение на хазартна зависимост.

     Промотиране на социално отговорни политики и практики сред огранизаторите на хазартни игри.


Фондацията ще работи за постигането на целите, с помощта на следните СРЕДСТВА:

Организира и провежда информационни кампании сред обществото и участниците в хазартни игри за възпитаване на отговорно отношение към играта и предпазване от развитие на хазартна зависимост.
Организира и провежда дейности свързани с въвеждане на социално-отговорни практики и политики сред организаторите на хазартни игри.
Развива активно сътрудничество с организации в България и чужбина, които имат сходни цели за обединяване на усилията, обмяна на опит и постигане на положителни резултати чрез въвеждане на ефективни мерки за превенция.
ДЕЙНОСТИ:

Разработване на образователни и информационни програми за предпазване от хазартна зависимост;
Повишаване на хазартната култура на гражданите и възпитаване на култура на разумна игра чрез различни кампании и инициативи;
Разпространение на информация и провеждане на информационни кампании;
Oрганизиране на форуми, дискусии, конференции, семинари за обсъждане на темата за риска от развитие на хазартната зависимост, негативните последици за индивида и обществото, и ефективни мерки за предпазване от развитие на хазартна зависимост;
Обучения на организаторите на хазартни игри за въвеждане и прилагане на социално отговорни практики в бизнеса;
Насочване на заинтересовани лица към партньори в сферата на психологическото консултиране; 
Разработване на стандарти за социално отговорни практики при предлагане на хазартната услуга, както и за реклама и маркетинг на хазартните игри.