Информация за изпълнението на проектите по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2017 година

Нормативен и финансов източник

         Нормативното основание и източникът на финансовите средства за осъществяване на Програмата са предвидени в чл. 10а от Закона за хазарта, като средствата се събират от вноски за социално отговорно поведение на организаторите на хазартни игри. Събраните средства се предоставят на Министерство на младежта и спорта и се разходват за финансиране на проекти за младежки дейности. За 2017 година осигурените средства по Програмата бяха в размер на 2 000 000 лв.

Целева група

         Целевата група към която е насочена програмата са младите хора на възраст от 15 до 29 години без ограничение на пол, етническа принадлежност, социално-икономическа положение и други характеристики.

Акцент на програмата

         Програмата акцентира върху проблемни теми от изключителна важност за съвременното ни общество – рисковото поведение и различните форми на зависимости (към цигари, алкохол, наркотици, лекарства, хазарт, интернет, телефони, телевизия и други)  сред младежите.

Цел на Програмата

         Изграждане на социално отговорно поведение и превенция на различните видове зависимости и/или агресия, с което да се подобрят качеството на живот и средата, в която живеят и общуват младите хора в страната.

         Програмата за 2017 година се реализира в три основни направения:

1. Направление „Информирай младите“ разделено в две теми:

1.1. „Информирай младите за агресията“;

1.2. „Информирай младите за различните форми на зависимости“;

Основни дейности:

-        Изработване на информационни анимирани клипове;

-        Изработване на анимирани интернет банери;

-        Осъществяване на едномесечна национална кампания по темите.

Подадени проекти: Общо подадените проектни предложения за 2017 година по двете теми са 47 броя. Като по:

Тема 1.1. подадени 17 проектни предложения, одобрени 3, на обща стойност 235 223,08 лв.;

По обявената тема са проведени общо три кампании (телевизионна, радио и пряка), чрез които са достигнати общо 114 200 младежи в цялата страна. Изработени са 5 анимирани видео клипа, 3 анимрани банера. Пряко обхванатите младежи в проектните дейности по направлението са 28 928.  Изработени са над 1500 информационни материали.

Тема 1.2. подадени 30 проектни предложения, а одобрени 2, на обща стойност 264 186,08 лв.;

По обявената тема са проведени общо две кампании (телевизионна, радио и пряка), чрез които са достигнати над 1071050 младежи в цялата страна. За целите на кампанните са изполвани 8 рекламни банера, радио и телевизионна реклама с над 400 излъчвания на изработените рекламните спотове. Пряко обхванатите младежи в проектните дейности са 1450.  Изработени са 29 400 броя информационни материали.

2. Направление „Мотивирай младите“  

Основна дейност, към която трябваше да са насочени проектните предложения бе разработването и разпространението на интерактивни и/или видео уроци за разпознаване на рисковите фактори и поведение, водещи до агресия и различни видове зависимости, както и способи за справянето с тях.

Подадени проекти: 23, а одобрените 3, на стойност 76 608,52 лв.

По направлението са разработени 9 анимирани клипа, а над 20 000 са онлайн преглеждания. За по-ефективното разпространение на клиповете са изработени 13 публикации в електронни и печатни медии, с достигнати над 20 000 преглеждания. Също така са излъчени  32 платени публикации в социалните мрежи, с достигнати 187 000 преглеждания. Обобщено достигатите младежи онлайн са над 200 000. По направлението са проведени и 22 обучения срещу различните форми на агресия и зависимости, на които са пряко включени 823 младежи. Разработените рекламни и информационни материали са над 1 900 броя.

3. Направление „Активизирай младите“

Основни дейности:

1.       Подготовка, организиране и провеждане на информационни инициативи и кампании, насочени към изграждане на умения за разпознаване на видовете зависимост;

2.       Организиране и провеждане на обучения, кръгли маси, дискусии, дискусионни форуми и други форми, насочени към достигане и работа с целевата група за разпознаване на рисковите фактори, водещи до различни видове зависимости, и за изграждане на трайни умения за справяне в рискови ситуации при натиск от обкръжаващата среда;

3.       Организиране и провеждане на тренинги и симулации, които да поставят участниците в различни ситуации от тяхното ежедневие и в близка до реалната среда, като се прилага принципа на учене чрез активно участие на младите хора;

4.       Организиране и провеждане на демонстрации, спортни прояви и публични събития за популяризиране и насърчаване на здравословния начин на живот и практикуване на спорт за превенция на рисково поведение сред младите хора;

5.       Организиране и провеждане на спортни занимания, насочени към целевата група, за запознаване и придобиване на умения за практикуване на вид спорт и трайна мотивация за физическа активност.

Подадени проекти: 245, а одобрените 56, на стойност 1 423 733,92 лв.

Реализираните проеки по направлението са 54, а данните към момента все още са в процес на обработка но при обработени 100% на данните от отчетите, можем да кажем, че:

Проведени 126 информационни кампании, с обхванати 91 111 младежи;

Проведени обучения 153 броя, с обхванати 4 206 младежи;

Проведените инициативи са 199 броя, с обхванати 18 957 младежи;

3 649 са младежите, продобили нови умения, следствие на проведените тренинги, симулации, демонстрации и спортни заимания.

Изработените рекламни и информационни материали са 74 873 броя, а

571 е броят на публикациите в електронни и печатни медии.

 

 

Публикувано на: 25/01/2018