Корпоративна и социална отговорност

“Социална отговорност” е понятие, което отразява качествата на отношенията между дадена организация (чрез нейните ръководители) и обществото. Социалната отговорност представлява съвкупност от нагласи, решения и действия на организацията, които са ориентирани към (в полза на?) обществото.
Трите ключови фигури в пазарната икономика са: производители (организацията), потребители и държава. Ако нагласите, решенията и действията на потребителите и държавата съвпадат с нагласите, решенията и действията на организацията, то потребителите и държавата приемат, че това е една социално-отговорна организация и обратно.


Социалната отговорност, възприемана като социална реакция

Социална реакция е съобразяване на организацията (нейните ръководители) със социалните норми, ценности и очаквания на обществото. Това естествено са не само очаквания за производството на блага, а към тях се включват още и очаквания за поемане на част от разходите на обществото, за опазване на околната среда, за екологията, за социалните разходи, както и очаквания организацията да участва в разрешаването на социални проблеми, с които обществото не може да се справи.
Социалната реакция е съвкупност от доброволни, а не принудителни нагласи, решения и действия, които са алтруистични. Социалната реакция е отговор на това, което вълнува обществото, но поради някои причини това общество не може да се справи само. Известни изследователи считат, че организацията не може да се квалифицира като социално-отговорна, ако само се придържа стриктно към минималните изисквания на закона. Социалната реакция изисква тези минимални изисквания да бъдат надхвърлени.


Социалната отговорност, възприемана като социална активност

Социална активност е този аспект на социалната отговорност, съгласно който организацията има нагласа, взема решения и извършва действия, които изпреварват събитията. Например, открива потребности и прави всичко възможно да ги удовлетвори чрез производство, чрез комуникации с обществени групи и държавни органи.
Социално-активната организация и нейните ръководители активно търсят начини за разрешаване на съществуващ социален проблем.

 

Корпоративна социална отговорност на игралния бизнес чрез проекта „Играй разумно”

Мисията на БТАПОИИ е да обединява представители на игралната индустрия и да защитава интересите им, с цел създаването на здрава бизнес и правна среда за игралния сектор.
Една от най-важните цели, които бяха поставени през последните години, е да промотира социално-отговорното поведение на бизнеса, във връзка с превенцията на развитие на хазартна зависимост, да информира обществото за рисковете при неразумна игра и да възпитава отговорно поведение на участниците в игрите.
Проектът „Играй разумно” цели да обедини операторите и други представители на бранша около идеята, че освен спазването на етично бизнес поведение, също така важно е да се инвестира в бъдещето на обществото, което води след себе си естествено заздравяване на взаимоотношенията със заинтересованите страни и е мощен инструмент за изграждане на добрия имидж и репутацията на индустрията.
С нарастването броя поддържници на проекта „Играй разумно”, ще нараства и отговорността на бизнеса към обществото като цяло. Ангажирайки се активно с тази инициатива, игралният бизнес ще допринася  за по-доброто развитие на общността.

Кой подкрепя проекта

           

 

 

Защо да подкрепя проекта

Защо да подкрепя проекта