Проекти

Проектът „Отговорна игра” е одобрен за финансиране от Държавната комисия по хазарта по реда, предвиден в Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведениe по чл. 10а от Закона за хазарта. Концептуалните основи на проекта са обединени около идеята, че информирането на обществото и потребителите на хазартни услуги относно рисковете от играта води до изграждането на култура на отговорна игрa и е мощен механизъм за осъзнаване на риска от потребителите и превенция на развитието на хазартна зависимост.