Условия за ползване

Общи условия за използване на Информационен интернет портал „Играй разумно“

Последна актуализация към 14 ноември 2016 година

 

I. Общи разпоредби

 

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате информационният интернет портал на Фондация „Отговорна игра“  (наричано по-долу само "Фондацията"). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Фондацията, с който получавате правото да използвате  услугите на Информационен интернет портал „Играй разумно“ (наричан по.долу в текста Порталът)  за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на Портала и Фондацията. Чрез регистрацията си в Порталът вие декларирате, че приемате настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте настоящия Портал.

Потребителите получават правото да използват услугите на Портала, единствено за лични/нетърговски цели.

При добавяне на съдържание, мнение/коментар и/или информация във форумите, потребителите се съгласяват да спазват настоящите правила. Фондацията не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

 

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко  физическо или юридическо лице, което се е регистрирало и/или използва някоя от услугите на Портала.

"УСЛУГА/И" на Портала включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на Портала;

- участие във форумите на Портала чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на Портала, както и за участие в мрежата потребители на Портала;

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Фондацията се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на регистрираните  Потребители на Портала.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

 

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на Портала са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Потребителите нямат право да копират, възпроизвеждат и разпространяват по какъвто и да е начин информация и съдържание публикувано на Портала.

 

IV. Конфиденциалност

Фондацията е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

Фондацията  гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

 

V. Органичаване на отговорността

Фондацията прави всичко възможно за да поддържа на Портала вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Фондацията не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Портал. Цялата информация на Портала се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Фондацията за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Фондацията не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този Портал.

Фондацията не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият Портал съдържа препратки.

Фондацията има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на Портала.

 

VI. Услуги, изискващи регистрация

Фондацията  си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са следните:

- Дневник на играча

- Калкулатор

- Органичения

- Въпросници за самооценка

- Панел на организатора

Фондацията си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

 

VII. Права и задължения на потребителя

1. Потребителят има право да ползва услугите на Портала в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и правилата.

2. Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.

3. Потребителят е длъжен да въведе вярно и пълно исканите от него данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на Портала.

4. Потребителят има право на достъп до информацията, която е въвел, освен в случаите, когато профила е деактивиран пореди неспазване на Общите условия.

5. При публикуване на информация, чрез профила си на Портала, потребителят следва да спазва следните правила:

- да не публикува информация и материали, които са неверни, клеветнически, обидни, вулгарни, заплашителни, неприлични, нарушаващи неприкосновеността на личния живот на човека, материали за възрастни или по друг начин в нарушение на всички международни или български закони.

- да не публикува материали с авторски права, освен ако не притежава авторските права или има писмено съгласие от собственика на материали с авторски права. Спам, flood, реклами, верижни писма, пирамидални схеми, и увещаване също са забранени в този Портал.

 

VIII. Промени

Фондацията  си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия  по всяко време, като своевременно публикува тези промени в Портала, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 14 ноември 2016 година.